ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Władztwo planet.

 
Klasyfikacja pozycji planet w znakach i w domach horoskopu.

Do czasu odkrycia Urana, Neptuna i Plutona, dawni astrologowie operowali tylko 7 obiektami Układu Słonecznego, były to: Słońce, Księżyc i 5 planet - Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Przyporządkowali im stosowne znaki Zodiaku i domy w horoskopie. Każda planeta władała dwoma znakami i odpowiadającymi im domami, w tym jeden dom był domem dziennym dla planety, a drugi domem nocnym:
- Merkury miał dzienny dom w znaku Panny, a nocny dom w znaku Bliźniąt,
- Wenus miała dom dzienny w znaku Byka, a dom nocny w Wadze,
- Mars miał dzienny dom w znaku Barana, a nocny w znaku Skorpiona,
- Jowisz miał dzienny dom w znaku Strzelca, a nocny w znaku Ryb,
- Saturn miał dzienny dom w znaku Wodnika, a nocny w znaku Koziorożca (choć część astrologów uważała, że jest odwrotnie).
- Słońce i Księżyc - tak zwane światła horoskopu - miały przypisane po jednym znaku, przy czym Słońcu przypisano tylko dom dzienny i znak Lwa, a Księżycowi przypisano tylko dom nocny i znak Raka.
Powyższe miało znaczenie przy dokonywaniu oceny siły planet w horoskopie; planeta w swym domu dziennym była silniejsza w działaniu i bardziej aktywna, a planeta w domu nocnym była słabsza w działaniu i bardziej pasywna.


Po dokonaniu odkryć nowych planet, do astrologii wprowadzono nowe, dodatkowe energie, reprezentowane przez Urana, Neptuna i Plutona; astrologiczny system nie jest hermetycznie zamknięty. Kolejne astronomiczne odkrycia nie komplikują go, ale wzmacniają i uzupełniają. Dzieje się to na takiej samej zasadzie, na której odkrywanie nowych pierwiastków nie zaprzecza tablicy Mendelejewa, lecz ją modyfikuje i uzupełnia.
Poniżej - znaki Zodiaku i ich władcy w ujęciu XX-wiecznym.

 
WŁADZTWO PLANET w znakach i w domach.
 
Inne określenia władztwa planet:
- własny znak (np. mówi się, że Mars będąc w Baranie, jest w swym własnym znaku),
- domicyl; z jęz. łac. domicilium - miejsce zamieszkania (np. mówi się, że Mars w znaku Barana jest w domicylu),
- godność (np. mówi się, że Mars w znaku Barana jest w swej godności),
- opieka, patronat (np. mówi się, że Mars opiekuje się znakiem Barana, ew. inaczej - jest patronem Barana, albo po prostu Mars rządzi/włada znakiem Barana).
 
Oto władztwa planet, czyli:
które planety rządzą poszczególnymi znakami Zodiaku i przyporządkowanymi im domami -
 
- Słońce włada znakiem Lwa oraz 5 domem horoskopu,
- Księżyc włada znakiem Raka oraz 4 domem horoskopu,
- Merkury włada znakiem Bliźniąt i Panny oraz 3 i 6 domem,
- Wenus włada znakiem Byka i Wagi oraz 2 i 7 domem,
- Mars włada znakiem Barana i Skorpiona oraz 1 i 8 domem; jest władcą znaku Barana, a współwładcą (i starym władcą) znaku Skorpiona,
- Jowisz włada znakiem Strzelca i Ryb oraz 9 i 12 domem; jest władcą znaku Strzelca, a współwładcą (i starym władcą) znaku Ryb,
- Saturn włada znakiem Koziorożca i Wodnika oraz 10 i 11 domem; jest władcą znaku Koziorożca, a współwładcą (i starym władcą) znaku Wodnika,
- Uran jest władcą znaku Wodnika i 11 domu (to nowy władca znaku Wodnika; Uran został odkryty w 1781 roku),
- Neptun jest władcą znaku Ryb i 12 domu (to nowy władca znaku Ryb; Neptun został odkryty w 1846 roku),
- Pluton jest władcą znaku Skorpiona i 8 domu (to nowy władca znaku Skorpiona; Pluton został odkryty w 1930 roku).
Powyższe trzeba znać śpiewająco!
 
W związku z tym, że coraz śmielej astrologowie wzbogacają swoje analizy o interpretacje planet karłowatych Ceres i Eris/Prozerpiny, dlatego powyższe zestawienie warto uzupełnić, i tak -
 
- w 2006 roku uznana przez astronomów za planetę karłowatą Ceres (największa z planetoid w Pasie Planetoid między Marsem a Jowiszem),  jest przez astrologów czasem?/często? uważana za władczynię (nową władczynię) znaku Panny oraz 6 domu, i w tej sytuacji Merkury byłby traktowany jako współwładca i stary władca znaku Panny,
 
- odkryty w 2005 roku transneptunowy obiekt 2003 UB313 (jedno z najodleglejszych ciał Układu Słonecznego, położone w tzw. dysku rozproszonym), który w 2006 roku uznano za planetę karłowatą i nazwano Eris, niektórzy astrologowie nazywają Prozerpiną oraz traktują jako nową władczynię znaku Byka oraz 2 domu, i w tej sytuacji Wenus byłaby traktowana jako współwładczyni i stara władczyni znaku Byka.
Trzeba jednak dodać, że część astrologów nie uznaje tej opcji i skłania się ku stosowaniu nazwy Eris oraz traktowaniu jej np. jako współwładczynię znaku Wagi oraz 7 domu; nosząca imię bogini waśni i niezgody Eris, byłaby wówczas symboliczną "ciemną stroną" Wenus w Wadze, która archetypowo dąży do zgody i pokoju.
 
Poniżej - znaki Zodiaku i ich władcy,
propozycja Jarka Gronerta na XXI wiek, uwzględniająca Ceres i Prozerpinę.

 
Uwaga! Czasem można spotkać się z informacją, że znak Wagi jest również znakiem władztwa Północnego Węzła Księżycowego (a więc Płn. Węzeł Księżycowy jest w swej godności w 7 domu horoskopu).
 
ROWNIEŻ DO ZAPAMIĘTANIA:
 
Jeśli planeta znajduje się w znaku, którym włada/rządzi,
wówczas mówimy,
że jest w swoim domicylu,
albo że w tym znaku jest w godności.

Planeta we własnym znaku, czyli w godności
jest dobrze zharmonizowana z tym znakiem
i dlatego może przejawiać swą archetypową naturę
(a więc chodzi tu zarówno pozytywne walory, jak i wady)
z pełną mocą.

Planeta we własnym znaku działa tak,
jakby była właścicielem swojego mieszkania, domu, swej posiadłości;
planeta w swoim znaku jest "panią na swych włościach",
a więc ma dużą swobodę działania.

Uwaga - w astrologii klasycznej można spotkać się ze stwierdzeniem że planeta jest w swej godności, gdy znajduje się w znakach swego domicylu lub wywyższenia.

[Tematykę planet we władztwie kontynuuję w nast. rozdziale
(dla Osób Zalogowanych KLIK)
.]

 
Dość często we współczesnej astropsychologii lub astrologii humanistycznej, za wystarczającą dla interpretacji horoskopu urodzeniowego, uważa się powyższą wiedzę, a więc nie bierze się pod uwagę tego, co przedstawiam poniżej, a co dotyczy planet w wywyższeniu, na wygnaniu (uszkodzonych, zniszczonych), w upadku i peregrinus. Poniższe należy do abecadła astrologii klasycznej, tradycyjnej i stąd takie fatalistyczne "staromodne" nazewnictwo. Informacje o planetach w wywyższeniu, na wygnaniu, w upadku i peregrinus, przydają się np. wówczas, gdy chcemy ocenić siłę działania planet w horoskopie, a więc gdy skłaniamy się ku klasyce astrologii.
 
____________________________________


WYGNANIE PLANET w znakach i w domach.
 
Inne określenia wygnania planet:
- znak opozycyjny do znaku, którym włada (np. mówi się, że Merkury w Strzelcu leży w znaku opozycyjnym, do znaku którym włada, czyli w znaku opozycyjnym do znaku Bliźniąt),
- uszkodzenie (np. mówi się, że Merkury w znaku Strzelca jest uszkodzony),
- zniszczenie (np. mówi się, że Merkury w znaku Strzelca uległ zniszczeniu),
- exil, ew. excil; w jęz. łac. i ang. - wygnanie, wypędzenie [skazanie na wygnanie, zesłanie, zsyłka = banicja] (np. mówi się, że Merkury w znaku Strzelca jest w exilu),
- detryment (np. mówi się, że Merkury w znaku Strzelca jest w detrymencie).
 
Oto wygnania planet, czyli:
w których znakach i przyporządkowanych im domach, planety znajdują się na wygnaniu, czyli w exilu lub w detrymencie -
 
- Słońce jest w detrymencie w znaku Wodnika oraz w 11 domu,
- Księżyc jest w detrymencie w znaku Koziorożca oraz w 10 domu,
- Merkury jest w detrymencie w znaku Strzelca i w znaku Ryb oraz w 9 i w 12 domu,
- Wenus jest w detrymencie w znaku Barana i w znaku Skorpiona oraz w 1 i w 8 domu,
- Mars jest w detrymencie w znaku Wagi i w znaku Byka oraz w 7 i w 2 domu,
- Jowisz jest w detrymencie w znaku Bliźniąt i w znaku Panny oraz w 3 i w 6 domu,
- Saturn jest w detrymencie w znaku Raka i Lwa oraz w 4 i w 5 domu,
- Uran jest w detrymencie w znaku Lwa i w 5 domu,
- Neptun jest w detrymencie w znaku Panny i w 6 domu,
- Pluton jest w detrymencie w znaku Byka i w 2 domu.
Powyższe należy umieć śpiewająco!
 
Uwaga! Czasem można spotkać się z informacją, że znak Barana jest również znakiem wygnania Północnego Węzła Księżycowego (a więc Płn. Węzeł Księżycowy jest na wygnaniu w 1 domu horoskopu).
 
Jeśli chodzi o planetkę Ceres, to można przyjąć, że skoro uznajemy ją za nową władczynię lub współwładczynię znaku Panny i 6 domu, to znakiem jej wygnania czy też exilu lub detrymentu, byłyby Ryby (Ryby są znakiem opozycyjnym dla Panny), a domem jej wygnania - dom 12 (dom 12 leży w opozycji do domu 6).
 
W przypadku Eris - Prozerpiny, nie jest ważne jej położenie w znaku; wszak wszyscy urodzeni po 1926 roku (aż do roku 2048) mamy tę planetkę w znaku Barana, istotne jest tylko jej położenie w domu horoskopu. I tak, jeśli przyjąć Eris - Prozerpinę za nową władczynię lub współwładczynię domu 2-go, to Eris - Prozerpina jest na wygnaniu czyli w detrymencie w domu 8. Natomiast jeśli potraktujemy Eris - Prozerpinę za współwładczynię domu 7-go, to w detrymencie jest ona w domu 1.
 
RÓWNIEŻ DO ZAPAMIĘTANIA:
 
O planecie na wygnaniu, czyli w exilu lub w detrymencie
mówi się wówczas,
gdy planeta ta znajduje się w znaku,
który leży opozycyjnie w stosunku do znaku władania.

Planeta będąc w detrymencie, czyli w znaku swego wygnania,
nie jest w sposób naturalny zharmonizowana z tym znakiem
i dlatego planeta ta może mieć kłopoty
lub napotykać na pewne trudności w wypełnianiu swej misji,
a więc człowiek musi bardziej
(bardziej niż np. osoba z planetą we władztwie)
starać się i więcej napracować się,
aby wyrażać w pełni energię tej planety.
 
Według zasad astrologii klasycznej, planeta na wygnaniu ulega największemu osłabieniu.
Jednak uwaga! Nawet planeta "osłabiona" (a więc np. na wygnaniu) jest silna horoskopowo, o ile wschodzi, czyli o ile znajduje się w okolicach Ascendentu (zarówno od strony 1-go, jak i 12-go domu).

[Tematykę planet na wygnaniu kontynuuję w nast. rozdziale
(dla Osób Zalogowanych KLIK).
]____________________________________


WYWYŻSZENIE PLANET w znakach i w domach.
 
Inne określenia wywyższenia planet:
- wyniesienie (np. mówi się, iż Jowisz jest wyniesiony w znaku Raka),
- podniesienie (np. mówi się, iż znakiem podniesienia Księżyca jest znak Byka),
- egzaltacja (np. mówi się, iż Mars egzaltuje się w znaku Koziorożca).
 
Oto wywyższenia planet, czyli:
w których znakach i przyporządkowanych im domach, planety znajdują się w egzaltacji, czyli są wywyższone -
 
- Słońce jest wywyższone w znaku Barana i w podlegającym Baranowi 1 domu horoskopu,
- Księżyc jest wywyższony w znaku Byka i w podlegającym Bykowi 2 domu horoskopu,
- Merkury jest wywyższony w znaku Wodnika i w podlegającym Wodnikowi 11 domu horoskopu; uwaga! Merkury jest także wyniesiony w znaku Panny i w 6 domu! [tak więc Merkury w Pannie jest i w swej godności, i w wywyższeniu] - obydwa stwierdzenia są poprawne,
- Wenus jest wywyższona w znaku Ryb i w podlegającym Rybom 12 domu horoskopu,
- Mars jest wywyższony w znaku Koziorożca i w podlegającym Koziorożcowi 10 domu horoskopu,
- Saturn ulega wywyższeniu w znaku Wagi i w 7 domu, który podlega Wadze,
- Jowisz ulega wywyższeniu w znaku Raka i w 4 domu, który podlega Rakowi,
- Uran jest wywyższony w znaku Skorpiona i w podlegającym mu 8 domu,
- Neptun jest wywyższony w znaku Raka i w podlegającym mu 4 domu; uwaga! Neptun jest także wyniesiony w znaku Lwa i w 5 domu! - obydwa stwierdzenia są poprawne,
- Pluton jest wywyższony w znaku Lwa i w podlegającym mu 5 domu; uwaga! Pluton jest także wyniesiony w znaku Ryb i w 12 domu! - obydwa stwierdzenia są poprawne.
Powyższe należy zapamiętać! 
 
Uwaga! Czasem można spotkać się z informacją, że znak Bliźniąt jest znakiem wywyższenia Północnego Węzła Księżycowego ( a więc Płn. Węzeł Księżycowy jest wywyższony w 3 domu horoskopu).
 
[Jak widać nie wszystko w astrologii jest w 100% ustalone, jednoznaczne i nie podlegające dyskusji, czasem można spotkać się z rozmaitymi przyporządkowaniami. Szczególnie 'kłopotliwe" są w tym względzie najnowsze planety - Uran, Neptun, Pluton, Eris czy Ceres.]
 
DO ZAPAMIĘTANIA TAKŻE:
 
Planeta wywyższona działa w sposób bardzo silnie skoncentrowany
(w przeciwieństwie do planety będącej w upadku - patrz niżej,
która działa w sposób bardzo silnie rozproszony).
Planeta w egzaltacji może najwyraziściej
przejawiać swoją energię, swoje właściwości.

Uwaga - w astrologii klasycznej można spotkać się ze stwierdzeniem że planeta jest w swej godności, gdy znajduje się w znakach swego domicylu lub wywyższenia, tak więc np. planeta Mars jest w godności zarówno w znaku Barana - znaku swego domicylu, jak i w znaku Koziorożca - znaku swego wywyższenia.

[Tematykę planet w wywyższeniu kontynuuję w nast. rozdziale
(dla Osób Zalogowanych KLIK).
]


 
____________________________________


UPADEK PLANET w znakach i w domach.
 
Inne określenia upadku planet:
- znak opozycyjny do znaku wyniesienia czyli wywyższenia lub egzaltacji (np. mówi się, że Słońce jest w upadku w znaku Wagi),
- odwrotność wywyższenia,
- przewrót,
- debilitacja,
- fall,
- kazus.
 
Oto upadki planet, czyli:
w których znakach i przyporządkowanych im domach, planety znajdują się w upadku -
 
- Słońce jest w upadku w Wadze i w 7 domu (bo 7 dom przyporządkowany jest znakowi Wagi),
- Księżyc jest w upadku w Skorpionie i w 8 domu (bo 8 dom przyporządkowany jest znakowi Skorpiona),
- Merkury jest w upadku w Lwie i w domu 5 (bo 5 dom przyporządkowany jest znakowi Lwa) oraz jest także w upadku w Rybach i w 12 domu (bo 12 dom przyporządkowany jest znakowi Ryb),
- Wenus jest w upadku w znaku Panny i w 6 domu (domu podlegającym Pannie),
- Mars jest w upadku w znaku Raka i w 4 domu (domu podlegającym Rakowi),
- Jowisz jest w upadku w Koziorożcu i w 10 domu (podlegającemu Koziorożcowi),
- Saturn jest w upadku w Baranie i w 1 domu (podlegającemu Baranowi),
- Uran jest w upadku w znaku Byka i w podlegającym mu 2 domu,
- Neptun jest w upadku w znaku Koziorożca i w podlegającym mu 10 domu, oraz może być także w upadku w znaku Wodnika i w podlegającym mu 11 domu,
- Pluton jest w upadku w znaku Wodnika i w podlegającym mu 11 domu, oraz jest też w upadku w znaku Panny i w podlegającym mu 6 domu.
Powyższe należy zapamiętać.
 
Uwaga! Czasem można spotkać się z informacją, że znak Strzelca jest znakiem upadku Północnego Węzła Księżycowego (a więc Płn. Węzeł Księżycowy jest w upadku w 9 domu).
 
DO ZAPAMIĘTANIA TAKŻE:
 
Planeta w upadku lub inaczej mówiąc - w znaku swego upadku,
działa w sposób bardzo rozproszony
(w przeciwieństwie do planety w opozycyjnym do upadku,
znaku wyniesienia,
gdzie działa w sposób maksymalnie skoncentrowany).

[Tematykę planet w upadku kontynuuję w nast. rozdziale
(dla Osób Zalogowanych KLIK).
]____________________________________


PEREGRINUS PLANET
 
Jeśli planeta nie jest położona w znaku swego władztwa, nie jest na wygnaniu, nie leży w znaku swego wyniesienia, ani nie jest w znaku swego upadku (jak mówią astrolodzy klasyczni: brak jest jej godności lecz nie posiada także słabości), to wówczas mówimy, że ta planeta jest w stanie peregrinus, czyli jest obca w danym znaku, lub też jest wędrowcem przez ten znak. To samo dotyczy pobytu planety peregrinus w domach.
 
Energia planety będącej peregrine/peregrino nie jest ani szczególnie wzmocniona, ani szczególnie osłabiona; można nazwać to stanem obojętności lub neutralności.

Wpływ i działanie planety peregrinus jest uzależnione od jej położenia w domach, względem osi horoskopu i oczywiście od jej aspektów z innymi planetami. Ponadto planeta będąca peregrinus jest silniejsza wówczas, gdy jest we wzajemnej recepcji z inną planetą.
"Planeta będąca peregrynem jest zazwyczaj osłabiona, ponieważ nie może rozwijać swojej siły." - Erik van Slooten
 
- Słońce jest peregrinus w znakach: Byka, Bliźniąt, Raka, Panny, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca i Ryb, jak też w domach: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 12.
- Księżyc jest peregrinus w znakach: Barana, Bliźniąt, Lwa, Panny, Wagi, Strzelca, Wodnika i Ryb, jak też w domach: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 i 12.
- Merkury jest peregrinus w znakach: Barana, Byka, Raka, Wagi, Skorpiona i Koziorożca, jak też w domach: 1, 2, 4, 7, 8 i 10.
- Wenus jest peregrinus w znakach: Bliźniąt, Raka, Lwa, Strzelca, Koziorożca i Wodnika, jak też w domach: 3, 4, 5, 9, 10 i 11.
- Mars jest peregrinus w znakach: Bliźniąt, Lwa, Panny, Strzelca, Wodnika i Ryb, jak też w domach: 3, 5, 6, 9. 11 i 12.
- Jowisz jest peregrinus w znakach: Barana, Byka, Lwa, Wagi, Skorpiona i Wodnika, jak też w domach: 1, 2, 5, 7, 8 i 11.
- Saturn jest peregrinus w znakach: Byka, Bliźniąt, Panny, Skorpiona, Strzelca i Ryb, jak też w domach: 2, 3, 6, 8, 9 i 12.
- Uran jest peregrinus w znakach: Barana, Bliźniąt, Raka, Panny, Wagi, Strzelca, Koziorożca i Ryb, jak też w domach: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 i 12.
- Neptun jest peregrinus w znakach: Barana, Byka, Bliźniąt, Wagi, Skorpiona i Wodnika, jak też w domach: 1, 2, 3, 7, 8 i 11.
- Pluton jest peregrinus w znakach: Barana, Bliźniąt, Raka, Wagi, Strzelca i Koziorożca, jak też w domach: 1, 3. 4, 7, 9 i 10. 
- Północny Węzeł Księżycowy jest peregrinus w znakach: Byka, Raka, Lwa, Panny, Skorpiona, Koziorożca, Wodnika i Ryb, jak też w domach; 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 i 12.


____________________________________
 
 
"Uszkodzenie", "zniszczenie", "wygnanie" i "upadek" to bardzo negatywne określenia, lecz proszę się nimi nie przerażać. Określenia owe pochodzą z dawnych wieków, należą więc do astrologii tradycyjnej, i dziś z nich korzystając nie mamy na myśli nic szczególnie złego czy też nic naprawdę strasznego! Jednak ponieważ określenia te mają bardzo niekorzystny wydźwięk i są symbolicznym nośnikiem - mówiąc kolokwialnie - złych energii, dlatego nie wyobrażam sobie, abym podczas wyjaśniania jakichś kwestii Klientkom/Klientom podkreślała, że np. ich urodzeniowy Merkury, Wenus czy Mars, są uszkodzone, zniszczone, skaleczone lub w upadku! Zgrabniej i niezbyt odstraszająco brzmi stwierdzenie, że np. Pani/Pana urodzeniowy Merkury, Wenus czy Mars są położone w niezbyt korzystnych dla tych planet znakach i z tego względu... tu stosownie kontynuuję wypowiedź. 
Proszę Państwa, generalnie warto zachować ostrożność w swych wypowiedziach, gdyż możemy trafić na osobę, która faktycznie posiada (albo w przyszłości zdobędzie) bardzo trudne doświadczenia związane z jakimś mniejszym czy większym fizycznym kalectwem lub też uszkodzeniem jakiejś części ciała (np. moje ciało było wielokrotnie kaleczone - Uran i Pluton w 8 domu! horoskopowe wywyższenie i władztwo!), i wówczas szafowanie negatywnymi i fatalistycznymi określeniami typu "uszkodzenie", "zniszczenie", "skaleczenie" byłoby/jest co najmniej bardzo niezręczne oraz po prostu przykre i bolesne. Astrolożka/astrolog oczywiście musi umieć przekazywać nieprzyjemne informacje, lecz powinna/powinien czynić to z dużym wyczuciem.
Na tej samej zasadzie właściwe jest unikanie stwierdzeń typu "poroniony pomysł" lub "to nic takiego, to jest pryszcz", ponieważ odbiorcą naszych słów może być kobieta, która ma za sobą poronienie (ja też należę to tych kobiet), albo mężczyzna, którego zmorą w młodości były pryszcze na twarzy. Współcześni astrologowie i współczesne astrolożki winni/winne wykazywać się dużą wrażliwością i osobistym taktem, w tym należy opanować skłonność do szastania zamaszystymi i nazbyt szorstkimi słowami. Poza tym pamiętajmy o tym, że "energia idzie za myślą i za słowem"! Pozytywne słowa mogą pozytywnie programować, a pejoratywne określenia mogą być magnesem dla mniej przyjemnych zdarzeń, sytuacji, i absolutnie nie jest to tylko takie sobie "nju-ejdżowe" gadanie; nauka potwierdziła te teorię.
 
p.s. Proszę zwrócić uwagę, że moje urodzeniowe planety, o których wyżej wspomniałam, a które obdarowują mnie m.in. ekstremalnie trudnymi doświadczeniami życiowymi, są wywyższone i w swej godności! Uran w 8 domu jest wywyższony horoskopowo, a Pluton w 8 domu jest w swym władztwie horoskopowym (w swej horoskopowej godności). Znaczy to, iż z pełną mocą - konstruktywną lub destrukcyjną - mogą działać w zakresie domu, w którym leżą, a więc w moim przypadku, w tematach podległych domowi 8 ["Dom 8 w horoskopie" KLIK].
 
Wyjaśniam szczególnie osobom początkującym w nauce astrologii:
wywyższenia i godności - choć określenia te brzmią dumnie - nie są równoznaczne ze wszystkim, co dobre, piękne, miłe, fajne, korzystne, pozytywne itp. Wywyższenia i godności związane są po prostu z czystym, swobodnym, silnym wpływem czy też działaniem danej planety (w znaku i/lub w domu). Dla przykładu;
- wpływ ten w przypadku Marsa w Baranie - a więc w znaku swej godności - może oznaczać czystą agresję i chamstwo,
- a w przypadku Urana w 8 domu - a więc w domu swego wywyższenia - może oznaczać spektakularne przypadki/wypadki przewracające życie do góry nogami, albo nagłe sytuacje zagrażające życiu.
 
WAŻNE: pozycja planet w znakach dotyczy zwykle kształtowania charakteru, wad i zalet danej osoby, a pozycja planet w domach związana jest z wydarzeniami i z konkretnymi sytuacjami życiowymi, a więc z doświadczeniami człowieka. Z upływem życia położenie planet w domach staje się ważniejsze od położenia planet w znakach: "Z biegiem życia horoskopowe pozycje planet stają się najważniejszymi czynnikami struktury psychofizycznej człowieka." - Wł. Zylbertal

...I jeszcze parę mądrych zdań...
Według Johna Frawleya ("Astrologia rzeczywista"), znaki i domy niejako mogą dawać lub odmawiać siły planecie/planetom, w zależności od tego, czy położona ona jest/położone one są w godności czy w słabości.
- Godność planety (domicyl lub wywyższenie) pokazuje jej siłę do działania,
- a recepcja planet pokazuje ich skłonność do działania.
- Aspekty między planetami pokazują okazje do działania.
Ponadto - planety słabe i chore (na wygnaniu, w upadku) zwykle pokazują konkretne trudności, z którymi trzeba się zmierzyć. Nawet silnych planet należy używać ostrożnie: nadmiar jest równie szkodliwy jak niedobór, choć łatwiejszy do naprawienia. Łatwiej jest przekierować zapał, który idzie w złym kierunku, niż wyczarować zapał, którego nie ma.
 
Przejście do następnego rozdziału - 
"Znaczenie i podział planet w astrologii. WSTĘP" KLIK.


 
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce