ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Jakości - krzyże.


Podział znaków zodiaku pod względem jakości, czyli krzyży.
 
Oprócz tego, że znaki zodiaku w astrologii klasyfikujemy
- według biegunowości, czyli polaryzacji (temat ten opisałam w rozdziale "Polaryzacje znaków")
- i według żywiołów (temat ten obszernie opisałam w kilkunastu rozdziałach/podrozdziałach tej strony - patrz: menu),
- to klasyfikujemy je także według krzyży, czyli jakości.
 
Przynależność do danej biegunowości, krzyża/jakości i żywiołu, symbolizuje odmienną fazę rozwoju człowieka, a jednocześnie różnorodny sposób zdobywania doświadczeń w życiu.

 
Krzyż, czyli jakość, oznacza w astrologii rodzaj interakcji człowieka ze światem zewnętrznym.
Żywioły pokazują stałe cechy, temperament człowieka,
natomiast krzyże ukazują dynamikę realizowania się, typ zachowania.
"Najogólniej mówiąc, krzyże czyli jakości informują o tym jak WH [właściciel horoskopu] kieruje i dysponuje swoją energią." - B. Pędziwiatr

Jakości/krzyże wiążą człowieka z następującymi po sobie porami roku. patrz: rozdział Zodiak - ważne daty
Znaki danej jakości, czyli danego krzyża leżą wobec siebie w tzw. kwadraturze, tj. pod kątem 90 stopni.

Poniżej umieściłam przykład horoskopu, w którym widać spektakularny krzyż znaków kardynalnych. Ten tak zwany wielki krzyż kardynalny należy do znanego hiszpańskiego motocyklisty, mistrza świata MotoGP, Marca Marqueza (ur. 17.II.1993 - Cervera, Hiszpania, godz. ur. nieznana).

 


Istnieją następujące jakości (krzyże) znaków zodiaku:
 
znaki kardynalne ---DAJĄ IMPULSY, INICJUJĄ
znaki stałe------------ODBIERAJĄ IMPULSY, ZACHOWUJĄ
znaki zmienne-------RAZ SĄ NADAWCAMI IMPULSÓW, A RAZ ICH ODBIORCAMI, ODMIENIAJĄ


 
Znaki krzyża kardynalnego (jakości kardynalnej) to:
Baran, Rak, Waga, Koziorożec.
Główne cechy krzyża kardynalnego według S.A.Wronskiego:
twórcza aktywność, energia działania, obowiązku, odpowiedzialności, która tworzy nowe. Wzmacnia skłonność do działania i pracowitość, wskazuje na bezpośrednie okoliczności czasu teraźniejszego i ruch do przodu.
 
 


Znaki krzyża stałego (jakości stałej) to:
Byk, Lew, Skorpion, Wodnik.
Główne cechy krzyża stałego według S.A.Wronskiego:
stabilność i zachowanie istniejącego stanu rzeczy, inercja, wiarygodność, intensywność. Gromadzi energię, nie lubi zmian, wskazuje skłonność do bliskich celów, ale zawsze pozostaje wierny głównemu życiowemu celowi.

 


Znaki krzyża zmiennego (jakości zmiennej) to:
Bliźnięta, Panna, Strzelec, Ryby.

Główne cechy krzyża zmiennego według S.A.Wronskiego:
giętkość, zdolności przystosowawcze, dążenie do rozprzestrzeniania energii, skłonność do kontaktów i adaptacji. To intelektualizm i pamięć, umiejętność wykorzystywania do swoich celów doświadczeń z przeszłości.
 


Poniżej są różne skojarzenia dotyczące jakości znaków.

 
Znaki kardynalne to zapłodnienie.
Znaki stałe to ciąża.
Znaki zmienne to poród.

Znaki kardynalne to początek.
Znaki stałe to nadanie formy, stabilizowanie.
Znaki zmienne to przekształcanie/zmiana tej formy, dopasowywanie.
 
Znaki kardynalne to wstęp, inicjacja.
Znaki stałe to rozwinięcie, rozkwit, dalszy rozwój.
Znaki zmienne to zakończenie, schyłek, koniec.
 
Znaki kardynalne symbolizują kreację procesu życiowego.
Znaki stałe symbolizują potrzymanie procesu życiowego.
Znaki zmienne symbolizują wygaszanie procesu życiowego i przekształcenie w inne formy istnienia.
 
Znaki jakości kardynalnej przejmują inicjatywę, pragną przewodzić, a ich motto to działanie.
Znaki jakości stałej przede wszystkim chcą zbudować coś trwałego, dłużej zwlekają z podjęciem działania, ale kiedy już się na nie zdecydują, wówczas nikt nie jest im w stanie przeszkodzić; ich motto to wytrwałość.
Znaki jakości zmiennej łatwo się przystosowują i przede wszystkim chciałyby zebrać dużo informacji i wszystko przedyskutować, zanim podejmą decyzję; ich motto to elastyczność.

Znaki kardynalne - zamaszyste ruchy i kroki jak w zdecydowanym marszu z drastycznymi zmianami kierunków.
Znaki stałe - nieustępliwe trwanie w miejscu wbrew wszystkiemu.
Znaki zmienne - taneczne drobne kroczki z finezyjnym balansem tułowia.
(powyższe wg J.Gronerta)
 
Człowiek krzyża kardynalnego usiłuje modelować świat według swoich przekonań.
Człowiek krzyża stałego stawia sztywny opór i stara się pozostawać sobą w środowiskowej presji.
Człowiek krzyża zmiennego ukazuje pulę różnorodnych reakcji, adekwatnych do pojawiających się okoliczności.
(powyższe wg J.Gronerta)

Znaki kardynalne są pierwszymi znakami każdej pory roku - rozpoczynają dynamiczne procesy w naturze.
Znaki stałe wyznaczają środkowy miesiąc każdej pory roku.
Znaki zmienne są związane z ostatnim miesiącem każdego sezonu i z tymi procesami w przyrodzie, które kończąc jedne przemiany, przygotowują naturę do nowych zadań.
 
Oto jak podchodzą do trudności i problemów znaki z poszczególnych jakości.
 
Znaki kardynalne - uderzają, serwują i wymieniają ciosy - np. jakiś rodzaj agresywnego karate z używaniem nunchaku, ew. policjant z pałką.
Znaki stałe - klinują i blokują ciosy, prze- i przytrzymują przeciwnika - np. pasywny bokser, różne chwyty w zapasach.
Znaki zmienne - starają sie zręcznie unikać ciosów, a uderzać wtedy, gdy nadarzy się okazja - np. judo, capoeira.
 
 

Oto, co inni astrologowie piszą o jakościach w zodiaku.

"Istnieją trzy jakości: kardynalna, stała i zmienna. Wiążą nas one z porami roku, na które my, ludzie, reagujemy zgodnie z wewnętrznym rytmem. Każdemu z trzech miesięcy pory roku przyporządkowuje się jedną jakość: pierwszemu - kardynalną, drugiemu - stałą, trzeciemu zaś - zmienną. Cykl czterech pór roku (wiosna, lato, jesień, zima) na północnej półkuli naszego globu pokazuje związek pomiędzy jakościami a ruchem planet wokół Słońca.
Każdy znak zodiaku jest reprezentowany przez jakość. Mamy trzy jakości i dwanaście znaków, czyli przypada po cztery znaki na jakość. Dlatego mówimy o czwórniach znaków. O ile znaki tego samego żywiołu są zgodne
[tworzą harmonijne trygony], to znaki z tymi samymi jakościami muszą pokonywać trudne przeszkody [tworzą nieharmonijne, napięciowe aspekty kwadratur].
Podobnie jak żywioły, jakości układają się w określonym porządku wokół zodiaku. W każdej mieści się jeden znak ognia, powietrza, ziemi i wody.
W jakości kardynalnej: znak Barana reprezentuje żywioł ognia, znak Koziorożca reprezentuje żywioł ziemi, znak Wagi reprezentuje żywioł powietrza, a znak Raka reprezentuje żywioł wody.
W jakości stałej: znak Lwa reprezentuje żywioł ognia, znak Byka reprezentuje żywioł ziemi, znak Wodnika reprezentuje żywioł powietrza, a znak Skorpiona reprezentuje żywioł wody.
W jakości zmiennej: znak Strzelca reprezentuje żywioł ognia, znak Panny reprezentuje żywioł ziemi, znak Bliźniąt reprezentuje żywioł powietrza, a znak Ryb reprezentuje żywioł wody
". - M.J. Abadie

"Gdy uporamy się z oceną siły żywiołów, zabieramy się za uszeregowanie ważności jakości. Pozwoli to na kolejne przybliżenie zrozumienia stylu życia człowieka, któremu interpretujemy horoskop. Należy pamiętać, że
znaki kardynalne to: inicjacja, początek, wstęp, zapłodnienie.
Znaki stałe to: stabilizacja, rozkwit, rozwinięcie, ciąża.
Znaki zmienne to: schyłek, mutacja, zakończenie, poród.

Niektóre szkoły astrologiczne uznały, że cechy reprezentowane przez jakości przejawiają się głównie w drobnych sprawach życia bieżącego, gdzie uczestniczymy w znanych sobie warunkach, podejmując decyzję na małą skalę codzienności. Dotyczą one sytuacji i obszarów lokalnych, najbliższego środowiska, rodziny, znajomych, czynności rutynowych, o niewielkim stopniu złożoności."
- Jarosław Gronert

"Podział znaków Zodiaku na trzy daje nam zasadę ruchu, to znaczy przepływ czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość lub inaczej - narodziny, życie (stabilność) i transformacja (śmierć). W taki sposób każdy żywioł został przedstawiony na okręgu w swoim rozwoju dialektycznym.
Pierwszy znak żywiołu jest znakiem narodzin podstawowych właściwości żywiołu. Następny znak prezentuje rozwój idei pierwszego znaku żywiołu i jest jego maksymalnym przejawieniem.
Natomiast trzeci znak łączy w sobie cechy dwóch pierwszych, przekształcając te cechy, czyniąc je bardziej wygładzonymi w swoich realizacjach, przygotowując tym samym grunt pod narodziny następnego żywiołu.
Taki podział Zodiaku nazywamy krzyżami (jeśli weźmiemy co czwarty znak Zodiaku, to zobaczymy, że na planie okręgu tworzą one kształt krzyża). Ilość krzyży odnosi się do trzech krzyży na Golgocie.
Krzyż kardynalny jest krzyżem woli, materialnych podstaw świata, nowego impulsu idei. Jego najważniejszą cechą jest dążenie do realizacji. Zawsze skierowany jest ku przyszłości.
Krzyż stały jest krzyżem ewolucji, stabilności i trwałości, nagromadzenia, koncentracji w rozwoju. Wykorzystuje doświadczenia zdobyte w przeszłości.
Krzyż zmienny to krzyż rozumu, więzi, przystosowania. Jego główna cecha to transformowanie idei. Zawsze znajduje się tu i teraz, czyli w teraźniejszości.

Żywioły pokazują stałe cechy, temperament, zaś krzyże - dynamikę realizowania się, typ zachowania. Każdy z nich zawiera wszystkie cztery charakterystyki żywiołów, a każdy żywioł ma swoje przedstawicielstwo we wszystkich krzyżach. W taki sposób trygony i krzyże uosabiają jedność Zodiaku - cztery temperamenty i trzy typy realizacji dają pełnię życia."
- Siergiej A. Wronski
 

Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce