ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Podział domów.


Najpierw krótki wstęp dotyczący domów i znajdujących się w nich planet.

Planety w horoskopie symbolizują "co" w życiu,
znaki w horoskopie symbolizują "jak" w życiu,
domy w horoskopie symbolizują "gdzie" w życiu (w jakiej dziedzinie życia),
aspekty w horoskopie symbolizują "jak" pomiędzy dwoma "co".

 

O czym mówią domy?

12 domów, inaczej sektorów lub pól, to te części horoskopu, które wskazują na określone sfery/dziedziny Pani/Pana życia. Są to płaszczyzny konkretnych ziemskich zdarzeń, które mają miejsce w Pani/Pana życiu.

Domy z obecnymi w nich planetami mówią w jakich sferach życia bezpośrednio angażuje Pani/Pan swoją energię (fizyczną, mentalną, uczuciową, duchową). Domy obsadzone planetami wskazują na doświadczenia życiowo najważniejsze dla Pani/Pana. Domy, w których są planety pokazują w jakich dziedzinach będą miały miejsce Pani/Pana najważniejsze doświadczenia życiowe.

Domy puste, czyli nie obsadzone planetami.

Domy zawierające planety pokazują sfery życia najważniejsze dla człowieka, dziedziny którym poświęca się najwięcej energii, czasu, uwagi, fatygi. W domach z planetami - mówiąc potocznie - najwięcej "się dzieje".

Domy puste, bez planet mówią o doświadczeniach zależnych od doświadczeń zebranych w domach z planetami. Jeśli jakiś dom jest pusty, bez planet, wówczas celem odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki danego (pustego) domu, astrolog analizuje położenie naturalnego władcy (dyspozytora) tego pustego domu.

Przykład: jeżeli w 2-gim domu (domu finansów) nie ma żadnej planety, a wierzchołek 2-go domu znajduje się w znaku Strzelca, wówczas patrzymy gdzie jest naturalny władca znaku Strzelca, czyli Jowisz. O ile Jowisz będzie w domu 3-cim, to oznacza, iż człowiek może powiększać swoje zasoby materialne i finansowe poprzez środki typowe dla domu 3-go (np. poprzez pracę polegającą na komunikowaniu się z innymi, poprzez tłumaczenia z jęz. obcych, poprzez handel, pośrednictwo, podróże, wyjazdy, ewentualnie także dzięki pomocy najbliższych krewnych). O ile Jowisz (jako naturalny władca domu 2-go w danym horoskopie) znajdzie się natomiast w domu 5-tym, to oznacza, iż człowiek może zarabiać poprzez środki typowe dla domu 5-go (a więc np. dzięki swojej pracy nauczycielskiej, pedagogicznej, wychowawczej, pracy z dziećmi, poprzez swoje artystyczne zamiłowania, a może też czasem polepszyć swoje finanse dzięki jakiejś wygranej).

 

P O D Z I A Ł   D O M Ó W    A S T R O L O G I C Z N Y C H    (H O R O S K O P O W Y C H).

KLASYFIKACJA I
Podobnie jak znaki Zodiaku, tak i domy klasyfikuje się:
- według polaryzacji (czyli biegunowości),
- według jakości (czyli krzyży),
- według żywiołów.

KLASYFIAKCJA II
Podział domów analogiczny do rodzaju hemisfer (półkul) i kwadrantów.

KLASYFIKACJA III
Podział domów w związku z ich przeciwstawnym położeniem.

________________________________________________________

(KLASYFIKACJA I - a)

Podział domów wg polaryzacji, czyli biegunowości.
Zgodnie z tym kryterium rozróżniamy:

- Domy Pozytywne ("męskie", yang, akcja - czyn i działanie) -
są to nast. domy: I, III, V, VII, IX i XI (nieparzyste).

- Domy Negatywne ("żeńskie", yin, energia pasywna - być i mieć) -
są to nast. domy: II, IV, VI, VIII, X i XII (parzyste).

________________________________________________________

(KLASYFIKACJA I - b)

Podział domów wg jakości, czyli Krzyże Domów.
Zgodnie z tym kryterium rozróżniamy następujące rodzaje domów horoskopowych:

- Domy Kardynalne, czyli Kątowe, inaczej: Angularne - Krzyż Kardynalny Domów -
są to nast. domy: I, IV, VII i X.

- Domy Stałe, czyli Następujące, inaczej: Sukcydentne/Sukcydentalne - Krzyż Sukcydentny/Sukcydentalny Domów -
są to nast. domy: II, V, VIII i XI.

- Domy Zmienne, czyli Upadające, inaczej: Kadentne - Krzyż Kadentny Domów -
są to nast. domy: III. VI, IX i XII.

Przypomnienie:
jakość kardynalna = inicjacja energii,
jakość stała = koncentracja energii,
jakość zmienna = dystrybucja energii.

Domy Kątowe, Następujące i Upadające pokazują TRYB EKSPRESJI CZŁOWIEKA:
Domy Kardynalne czyli Kątowe = działanie.
Domy Stałe czyli Następujące = bezpieczeństwo.
Domy Zmienne czyli Upadające = nauka.

Domy Kątowe, Kardynalne wywierają silny wpływ na los człowieka, wpływają na wydarzenia w życiu człowieka, wskazują na dużą inicjatywę, aktywność i zdecydowanie, wyznaczają cel i kierunek życiowy. Planety w tych domach inicjują, rozpoczynają, nadają cel i kierunek.
Więcej o Domach Kątowych napisałam w podrozdziale p.t. "Krzyż Domów Kątowych" - klik, a przykłady horoskopów znanych osób z dobrze obsadzonymi planetami Domami Kątowymi znajdują się w podrozdziale p.t. "Krzyże Domów - podsumowanie" - klik.

Domy Następujące, Stałe (Sukcydentne/Sukcydentalne) dają upór w dążeniu do celu, koncentrację na osiąganiu celu, dają czujność, ostrożność, zdolność do ogarnięcia całości. Planety w tych domach nie inicjują, lecz umacniają, utrwalają to, co zainicjowały planety w Domach Kardynalnych (Kątowych).
Więcej o Domach Następujących napisałam w podrozdziale p.t. "Krzyż Domów Następujących" - klik, a przykłady horoskopów znanych osób z dobrze obsadzonymi planetami Domami Następującymi znajdują się w podrozdziale p.t. "Krzyże Domów - podsumowanie" - klik.

Domy Upadające, Zmienne (Kadentne) dają zdolności adaptacyjne, giętkość, kontaktowość, poszukiwanie rozmaitych wariantów i rozwiązań. Planety w tych domach zmieniają to, co zostało utrwalone przez planety w Domach Stałych (Następujących), a np. nie sprawdziło się. Są pośrednikami między Domami Kardynalnymi (Kątowymi), a Stałymi (Następującymi).
Więcej o Domach Upadających napisałam w podrozdziale p.t. "Krzyż Domów Upadających" - klik, a przykłady horoskopów znanych osób z dobrze obsadzonymi planetami Domami Upadającymi znajdują się w podrozdziale p.t. "Krzyże Domów - podsumowanie" - klik.

[Oczywiście nie przejmujcie się Państwo katastroficznym, fatalistycznym i mogącym laików przerazić nazewnictwem w astrologii; w Domach Upadających nic nie upada, a jeśli jakieś planety "stoją w Kątach", czyli znajdują się w Domach Kątowych, to nie stoją one tam za karę, tylko świadczą o bardzo aktywnej, często ponadprzeciętnej osobowości człowieka, o jego życiu pełnym czynów widocznych dla szerszego ogółu. Podczas nauki astrologii można spotkać się także z określeniami: uszkodzony, porażony, skaleczony, zniszczony, osłabiony, na wygnaniu, w upadku, złoczynny - to tradycyjne nazwy o wielowiekowej tradycji i nie należy ich brać dosłownie, a na pewno nie należy bać się ich.]

________________________________________________________

(KLASYFIKACJA I - c)

Podział domów wg żywiołów.
Zgodnie z tym kryterium rozróżniamy:

- Domy Ognia/Ogniste - jest to Trygon Życia,
należą do niego nast. domy: I, V i IX.

- Domy Ziemi/Ziemskie - jest to Trygon Dobrobytu,
należą do niego nast. domy: II, VI i X.

- Domy Powietrza/Powietrzne - jest to Trygon Powiązań,
należą do niego nast. domy: III. VII i XI.

- Domy Wody/Wodne - jest to Trygon Uczuć,
należą do niego nast. domy: IV, VIII i XII.

Przypomnienie:

żywioł ognia = świat działań i akcji, tożsamość człowieka,
[więcej informacji o Domach Żywiołu Ognia napisałam w podrozdziale p.t. "Trójnia Życia (Ognia)" - klik]

żywioł ziemi = świat materii i konkretu, realizm i pragmatyzm człowieka,
[więcej informacji o Domach Żywiołu Ziemi napisałam w podrozdziale p.t. "Trójnia Dobrobytu (Ziemi)" - klik]

żywioł powietrza = świat myśli i komunikacji, towarzyskość i intelekt człowieka,
[więcej informacji o Domach Żywiołu Powietrza napisałam w podrozdziale p.t. "Trójnia Relacji (Powietrza)" - klik]

żywioł wody = świat uczuć i wrażliwości, dusza i emocjonalność człowieka.
[więcej informacji o Domach Żywiołu Wody napisałam w podrozdziale p.t. "Trójnia Duszy (Wody)" - klik]

Domy Ogniste, Powietrzne, Ziemskie i Wodne pokazują POZIOM DOŚWIADCZENIA CZŁOWIEKA:
- Domy Ognia dotyczą tożsamości człowieka.
- Domy Ziemi dotyczą spraw i rzeczy materialnych (czyli dotyczą doświadczeń człowieka na płaszczyźnie materialnej).
- Domy Powietrza dotyczą spraw intelektualnych oraz towarzyskich czy społecznych (czyli dotyczą doświadczeń człowieka związanych z osobistymi kontaktami, relacjami i związkami, oraz z potrzebami intelektualnymi).
- Domy Wody dotyczą duszy i emocji człowieka (czyli dotyczą doświadczeń człowieka na poziomie duchowym i emocjonalnym).


O dobrym obsadzeniu planetami Domów danego żywiołu mówimy, gdy choć dwa na trzy Domy danego żywiołu zawierają planety i w tychże Domach danego żywiołu jest ich przynajmniej łącznie 5 (na 10 planet).

Bardzo silna obsada planet w Domach danego żywiołu oznacza, że w każdym Domu danego żywiołu są planety.

________________________________________________________

(KLASYFIKACJA II)

Podobnie jak hemisfery (półkule), tak i domy klasyfikuje się następująco:

- Domy Dzienne, a więc znajdujące się w strefie dnia, w hemisferze dziennej/górnej,
czyli nad osią Ascendent - Descendent; są to nast. domy: VII, VIII, IX, X, XI i XII.

W górnej połowie znajduje się Słońce podczas dnia.
Gdy ktoś rodzi się po wschodzie Słońca, w dzień, wówczas Słońce znajduje się ponad linią horyzontu wyznaczoną przez poziomą oś Ascendent - Descendent - jest w górnej/dziennej połowie horoskopu.
Gdy ktoś rodzi się w południe, to Słońce stoi w Zenicie, na samej górze horoskopu (w okolicach MC - Medium Coeli - "środka nieba", "góry nieba").

Planety znajdujące się w Domach Dziennych odnoszą się do zewnętrznego, widocznego życia człowieka. To świat obiektywny. Jeśli większość planet znajduje się nad horyzontem, w Domach Dziennych, wówczas człowiek jest ekstrawertykiem i ma obiektywny pogląd na życie.

Proszę odwiedzić rozdział p.t. "Górna półkula horoskopu" - klik, jest tam pełniejsza charakterystyka osób posiadających większość planet w Domach Dziennych (a więc znajdujących się w/na górnej półkuli horoskopu).

- Domy Nocne, a więc znajdujące się w strefie nocy, w hemisferze nocnej, dolnej,
czyli pod osią Ascendent - Descendent; są to nast. domy; I, II, III, IV, V i VI.

W dolnej połowie znajduje się Słońce nocą; Słońce jest niewidoczne.
Gdy ktoś rodzi się po zachodzie Słońca lub w nocy, to Słońce znajduje się poniżej linii horyzontu wyznaczonej przez poziomą oś Ascendent - Descendent - jest w dolnej/nocnej połowie horoskopu.
Gdy ktoś rodzi się o północy, to Słońce jest na samym dole horoskopu (w okolicach IC - Immum Coeli - "dołu nieba").

Planety znajdujące się w Domach Nocnych odnoszą się do wewnętrznego, niewidocznego dla szerokiego ogółu życia człowieka. To świat subiektywny. Jeśli większość planet znajduje się pod horyzontem, w Domach Nocnych, wówczas człowiek jest introwertykiem i ma subiektywny pogląd na życie.

Proszę odwiedzić rozdział p.t. "Dolna półkula horoskopu" - klik, jest tam pełniejsza charakterystyka osób posiadających większość planet w Domach Nocnych (a więc znajdujących się w/na dolnej półkuli horoskopu).

- Domy Wschodnie, a więc znajdujące się na półkuli wschodniej,
czyli na lewo od osi MC - IC; są to nast. domy: X, XI, XII, I, II i III.

We wschodniej połowie - na wschodzie - Słońce wstaje.
Gdy ktoś rodzi się rankiem, to Słońce znajduje się we wschodniej części horoskopu.

Jeśli większość planet znajduje się w Domach Wschodnich, wówczas człowiek jest wewnętrznie niezależny od otaczającego go świata, jest zorientowany na własne decyzje i działania.

"Wiele planet wschodnich, a więc tych, które się podnoszą, wyjaśnia wczesną dojrzałość. Tym ludziom wszystko w życiu idzie dość gładko, już w młodości osiągają wiele, na co innym wypada sporo poczekać. Spoglądają zawsze w przyszłość." - A. von Pronay

Proszę odwiedzić rozdział p.t. "Lewa półkula horoskopu" - klik, jest tam pełniejsza charakterystyka osób posiadających większość planet w Domach Wschodnich (a więc w/na lewej półkuli horoskopu).

- Domy Zachodnie, a więc znajdującej się na półkuli zachodniej,
czyli po prawej stronie osi MC - IC; są to nast. domy: IV, V, VI, VII, VIII i IX.

W zachodniej połowie - na zachodzie - Słońce zachodzi.
Gdy ktoś rodzi się po południu, to Słońce znajduje się w zachodniej części horoskopu.

Jeśli większość planet znajduje się w Domach Zachodnich, wówczas człowiek jest wewnętrznie zależny od otaczającego go świata, jest zorientowany na cudze decyzje i działania. Jest adaptującym się do świata zewnętrznego człowiekiem współpracy.

"Gdy większość planet znajduje się na zachodzie tzn. obniża się, sukces życiowy każe na siebie czekać. Ludzie ci są raczej stali, konserwatywni, mniej twórczy i aktywni." - A. von Pronay

Proszę odwiedzić rozdział p.t. "Prawa półkula horoskopu" - klik, jest tam pełniejsza charakterystyka osób posiadających większość planet w Domach Zachodnich (a więc w/na prawej półkuli horoskopu).

Osie Ascendent - Descendent i MC - IC dzielą horoskop na 4 części, na 4 kwadranty. I tak:

- Domy Kwadrantu I-go - klik, czyli I, II i III
to czas symbolicznego dzieciństwa, sfera świata wewnętrznego człowieka, to sfera "ja dla siebie".

- Domy Kwadrantu II-go - klik, czyli IV, V, VI
to czas symbolicznej młodości, to sfera "ja w świecie zewnętrznym".

- Domy Kwadrantu III-go - klik, czyli VII, VIII i IX
to czas symbolicznej dojrzałości, to poznanie siebie poprzez współdziałanie, to sfera "ja w stos. do innych".

- Domy Kwadrantu IV-go - klik, czyli X, XI i XII
to czas symbolicznej starości, to wykorzystywanie doświadczeń, to "umocnienie ja w świecie zewnętrznym".

[Poniżej jest przykład świetnie podkreślonego IV-go Kwadrantu, czyli mój horror-skop :-).]

____________________________________

(KLASYFIAKCJA III)

Przeciwstawnie położone domy tworzą tak zwane OSIE DOMÓW:

S.A. Wronski: Każdy dom horoskopu ma swój udział w sprawach domu leżącego naprzeciwko. Nazywa się to wpływem akcydentalnym.

- Oś Osobowości,
czyli dom I (JA) i VII (TY)

"Pierwszy dom pokazuje samego człowieka. Swoje powodzenie i porażki człowiek zawdzięcza przede wszystkim samemu sobie.
Siódmy dom pokazuje, jaki wpływ na daną jednostkę wywierają inni ludzie. Tu sprawy człowieka zależą od innych.
Przykład współoddziaływania tych domów: albo człowiek wykorzystuje własną energię, albo możliwości innych do osiągnięcia swoich celów, bądź też inni ludzie wykorzystują potencjał danej jednostki. Zależy to od wyrazistości domu, liczby i jakości planet, które się w nich znajdują."
- S.A.Wronski

- Oś Dobrobytu,
czyli dom II i VIII (domy finansów, zabezpieczenia materialnego)

"Drugi dom pokazuje jak człowiek zdobywa środki do życia. To pieniądze, które pojawiają się w wyniku starań danej osoby.
Ósmy dom to szansa uzyskania dochodów bez wysiłku fizycznego lub przy pomocy innych ludzi. Mogą to być cenne rzeczy zdobyte wspólnie z kimś lub pieniądze otrzymane od kogoś na przykład jako spadek.
Przykład współoddziaływania tych domów: człowiek pracuje i część zarobionych pieniędzy wydaje na podatki czy ubezpieczenia, które wracają do niego poprzez wypłaty z tychże źródeł."
- S.A.Wronski

- Oś Powiązań,
czyli dom III i IX (domy komunikacji, wykształcenia, wyjazdów, podróży)

"Trzeci dom to najbliższe środowisko, które otacza człowieka i każdy ma prawo coś w nim zmienić, ma prawo utrzymywać kontakty bądź nie. Uczyć się lub nie.
Dziewiąty dom to środowisko, które nie poddaje się woli człowieka. Wybierając na przykład wyznanie, jednostka winna przestrzegać jego kanonów, lecz nie ma prawa nic w nim zmieniać, a co za tym idzie może zostać jedynie jego przekaźnikiem, misjonarzem.
Przykład współoddziaływania tych domów: rozdrobnione informacje łączą się w całościowy system, który z kolei powraca do świata w formie wykładów, książek, nauki."
- S.A.Wronski

- Oś Rozwoju Społecznego,
czyli dom IV (dom, rodzina, sprawy pryw.) i X (kariera zawodowa, sprawy publiczne)

"Czwarty dom to podstawy, dom, tradycja, życie intymne człowieka. Jednostka ma prawo kontynuować tradycje swojej rodziny, ale ma też prawo z nich zrezygnować, odejść z rodzinnego domu i założyć własną rodzinę.
Dziesiąty dom to kariera i pozycja zajmowana w społeczeństwie. Człowiek jest zależny od okoliczności, zdobywanie prestiżu społecznego nie zawsze jest zależne od wysiłków danej jednostki, często wtrącają się tu czynniki postronne.
Przykład współoddziaływania tych domów: profesja odziedziczona po przodkach, zawodowa dynastia." -
S.A.Wronski

- Oś Zainteresowań,
czyli dom V i XI (domy twórczości, kreatywności, hobby, pasji)

"Piąty dom to twórczość, działania człowieka, które przynoszą mu radość i zadowolenie emocjonalne.
Jedenasty to plany i nadzieje związane z innymi ludźmi.
Przykład współoddziaływania tych domów: człowiek otrzymuje wsparcie od przyjaciół lub sponsorów, bądź staje na czele jakiejś organizacji."
- S.A.Wronski

- Oś Służby,
czyli dom VI i XII (domy służby/pracy dla innych, poświęcenia się, ofiarności na rzecz innych)

"Szósty dom - człowiek sam wybiera dziedzinę lub miejsce, w którym będzie służyć, rodzaj stosowanej diety lub sposoby profilaktyki zdrowia.
Dwunasty dom - trudna powinność (więzienie, zsyłka, klasztor) lub pobyt w szpitalu, gdzie sposób leczenia wybiera lekarz, a nie sam człowiek.
Przykład współoddziaływania tych domów: nieprzestrzeganie koniecznej diety może doprowadzić do szpitalnego łóżka."
- S.A.Wronski

Przejście do następnego rozdziału Planety w horoskopie - klik.

Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce